Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Rybniku (KMP Rybnik) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Rybniku.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bogusława Kobeszko, adres poczty elektronicznej boguslawa.kobeszko@rybnik.ka.policja.gov.pl a w trakcie jej nieobecności Dariusz Jaroszewski, adres poczty elektronicznej wojciech.kiermaszek@rybnik.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 572 10 lub 47 8557 245. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, znajduje się w Rybniku, przy ul. Plac Armii Krajowej 5. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ścianie budynku od strony ul. Plac Armii Krajowej, napisem „Komenda Miejska Policji w Rybniku” na filarze przed głównym wejściem do budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, przy głównym wejściu do budynku.
Aby dojść do wejścia głównego należy z Plac Armii Krajowej wejść na parking przed budynkiem, wejście znajdować się będzie na środku budynku. Wejście to znajduje się powyżej poziomu parkingu, prowadzi do niego 7 stopni. Stopnie nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Po lewej stronie schodów znajduje się urządzenie z napędem elektrycznym do pionowego transportu osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Po prawej stronie urządzenia dźwigowego - platformy znajduje się dzwonek służący do powiadomienia dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku o potrzebie przetransportowania osoby – interesanta z ograniczoną zdolnością poruszania się. Dzwonek do platformy znajduje się na wysokości 1metra. Jazda urządzeniem na platformie jest możliwa poprzez naciskanie w sposób ciągły przycisków jazdy w „dół” lub w „górę”, łączniki końcowe jazdy w „kierunku dół” i w „kierunku góra”, włącznik „Stop”. Następnie po wejściu do budynku komendy, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Wejście główne prowadzi do poczekalni dla interesantów. Drzwi otwierają się automatycznie i nie są oznaczone kolorystycznie.
W poczekalni, po lewej stronie wejścia znajduje się punkt recepcyjny, czynny w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30. Poza tymi godzinami interesanci obsługiwani są przez Zastępcę Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, urzędującego za szybą, na wprost od wejścia do poczekalni. Punkt recepcyjny dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku. Personel punktu recepcyjnego oraz Zastępcy Dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Telefon jest na wysokości 1.5 metra.
Interesanci ze szczególnymi potrzebami nie poruszają się po obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Obsługiwani są w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Wejście do tego pomieszczenia znajduje się po prawej stronie od wejścia do poczekalni. Interesanci wprowadzani są do tego pomieszczenia przez funkcjonariusza lub pracownika Policji, który załatwia ich sprawę. Dostęp do tego pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Drzwi do toalety nie są oznaczone kolorystycznie, natomiast oznaczone są piktogramem.
Przed budynkiem, na parkingu od ul. Plac Armii Krajowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe oznaczone jest pionowo i poziomo.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach znajduje się w Rybniku, przy ulicy Osiedle Południe 37A.

1. Komisariat znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego.
2. Na zewnętrznej ścianie budynku, przy wejściu do Komisariatu umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą instytucji.
3. Wejście do Komisariatu usytuowane jest od ul. Patriotów. Teren przed Komisariatem nie jest ogrodzony, nie jest też monitorowany, jest dostępny dla osób z zewnątrz.
4. Wejście do Komisariatu wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do Komisariatu prowadzą metalowe drzwi. Sposób otwierania drzwi jest manualny – poprzez klamkę. Za nimi, na wprost znajdują się kolejne drzwi zabezpieczone w zamek magnetyczny i nie są oznaczone kolorystycznie. Z lewej strony, na wysokości 110 cm znajduje się okratowane okienko, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. Na korytarzu znajdują się krzesła i ławki. Brak jest warunków do obsługi w tym miejscu interesantów.
5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po obiekcie. Po obsłudze przez dyżurnego, wpuszczani są za drzwi z zamkiem magnetycznym, skąd odbierani przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności.
6. Wszystkie pokoje znajdują się na jednym poziomie i w nich obsługiwani są interesanci, dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
7. Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie, w drugiej części głównego korytarza. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi toalety nie są oznaczone kolorystycznie, ani piktogramem.
8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
10. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne
11. W budynku Komisariatu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
12. Przed wejściem do budynku znajduje się wydzielony parking dla pojazdów służbowych, parking ten graniczy z parkingiem ogólnodostępnym, na którym są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe oznaczone jest pionowo i poziomo. Parkingi te nie są ogrodzone, nie ma na nich przeszkód architektonicznych.

 

Posterunek Policji w Świerklanach znajduje się w Świerklanach przy ulicy Strażackiej 1.

1. Posterunek znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach.
2. Na zewnętrznej ścianie budynku, przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji, a powyżej podświetlony napis POLICJA.
3. Wejście do Posterunku usytuowane jest od strony parkingu. Zarówno parking jak i całe otoczenie budynku nie jest ogrodzone.
4. Posterunek wyposażony jest w alarm oraz monitoring.
5. Wejście do Posterunku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do Posterunku prowadzą przeszklone drzwi, za którymi znajduje się korytarz. Sposób otwierania drzwi jest manualny – poprzez klamkę. Za nimi, na wprost znajdują się kolejne drzwi zabezpieczone w zamek magnetyczny. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie. Na korytarzu, z prawej strony usytuowane jest okienko, przez które obsługuje się interesantów. W korytarzu tym znajdują się składane krzesła – forma poczekalni.
6. Do wnętrza Posterunku prowadzą kolejne drzwi wyposażone w zamek magnetyczny.
7. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po obiekcie. Po wstępnej obsłudze przez okienko, w razie konieczności wpuszczani są za drzwi z zamkiem magnetycznym, skąd odbierani są przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Punkt recepcyjny jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
8. Interesanci obsługiwani są w pokojach, które znajdują się na tym samym poziomie – parterze.
9. Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie głównego korytarza (już za drzwiami z zamkiem magnetycznym). Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim i jest oznaczona piktogramem.
10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
12. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
13. W budynku Posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
14. Przed wejściem do budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe oznaczone jest pionowo i poziomo. Parking nie jest ogrodzony, nie ma na nich przeszkód architektonicznych.

 

Komisariat Policji w Czerwionce - Leszczynach znajduje się w Czerwionce przy ulicy 3 Maja 40.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru, 1 piętra i poddasza. W budynku nie ma windy.
2. Na terenie Komisariatu znajduje się również budynek oddany do dyspozycji funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych, znajdujący się po prawej stronie od wejścia na teren podległy KP w Czerwionce – Leszczynach.
3. Na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu jest tablica z nazwą ulicy i numerem oraz tablica informacyjna z nazwą instytucji.
4. Wejście do Komisariatu usytuowane jest od strony południowej przez drzwi znajdujące się w rejonie środka frontu budynku. Teren budynku - za wyjątkiem wejścia głównego do komisariatu i budynku użytkowanego przez f-szy Rewiru Dzielnicowych, jest niedostępny dla osób z zewnątrz, jest ogrodzony.
5. Sposób otwierania drzwi jest manualny – poprzez klamkę. Za nimi, na wprost znajdują się kolejne drzwi zabezpieczone w zamek magnetyczny. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie. Po otwarciu drzwi wejściowych na wprost znajdują się schody, które nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim, prowadzące do okienka znajdującego się po lewej stronie, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. Na wprost okienka znajduje się poczekalnia dla interesantów oraz pomieszczenie wyznaczone do przesłuchań wykorzystywane w związku z COVID-19.
6. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście na parter oraz pierwsze piętro, a następnie do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć funkcjonariusz posiadający stosowną kartę.
7. Na piętro oraz poddasze prowadzą schody. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy.
8. Interesanci mogą być obsłużeni w poczekalni, pomieszczeniu wyznaczonym do przesłuchań w związku z COVID-19 lub w pokojach, które znajdują się na piętrze po prawej stronie od wejścia od strony poczekalni dla interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.
9. W budynku nie ma windy, ani oznaczenia numeracji pięter.
10. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.
11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
12. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
13. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
15. Przed budynkiem Komisariatu, na terenie nieogrodzonym przy ul. 3 Maja 40 znajduje się parking do dyspozycji interesantów. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Komisariat Policji w Gaszowicach znajduje się w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 2

1. Budynek składa się z parteru i 1 piętra. W budynku nie ma windy.
2. Na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu jest tablica nazwą ulicy i numerem oraz tablica informacyjna z nazwą instytucji.
3. Wejście do Komisariatu usytuowane jest od strony południowo-zachodniej przez drzwi znajdujące się z prawej strony frontu budynku. Sposób otwierania drzwi jest manualny – poprzez klamkę. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie. Teren za budynkiem jest niedostępny dla osób z zewnątrz i jest ogrodzony. Parking ogólnodostępny znajduje się bezpośrednio na ulicy przed Komisariatem.
4. Do wejścia prowadzi chodnik a przed drzwiami znajduje się stopień, który to uniemożliwia samodzielny wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym. Stopień nie jest oznaczony taśmą ostrzegawczą. Po wejściu do budynku na wprost drzwi wejściowych znajduję się stanowisko dyżurnego. Po prawej stronie dyżurki znajduje się jeden z pokój do wykonywania czynności z interesantami. Za tym pomieszczeniem znajdują się pomieszczanie socjalne Policjantów. Na lewo od dyżurki znajdują się schody prowadzące na piętro budynku, na którym to znajdują się pozostałe biura funkcjonariuszy oraz sekretariat i pokój Komendanta. Przed sekretariatem na początku korytarza patrząc od schodów znajdują się ławka dla osób oczekujących.
5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z przed okienka dyżurnego przez funkcjonariusza, do którego się zgłosili-powiadamianego telefonicznie i prowadzeni do pomieszczenia, gdzie wykonywane są z nimi czynności. Komisariat nie posiada monitoringu ani też drzwi do pomieszczeń nie są zabezpieczone przez karty magnetyczne.
6. Schody na piętro nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim i nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą.
7. Interesanci mogą być obsłużeni w holu na parterze przez dyżurnego lub w pokojach, które znajdują się na parterze po lewej stronie dyżurki lub też w pokojach na piętrze budynku. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.
8. W budynku nie ma windy ani oznaczenia numeracji pięter.
9. Toaleta dla interesantów znajduje się na pietrze, po prawej stronie od schodów. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.
10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
12. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Bogusława Kobeszko, adres poczty elektronicznej boguslawa.kobeszko@rybnik.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 572 10.

Powrót na górę strony